หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 << องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
 
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในชุมชน ครอบครัวและสังคม
 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาไทยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
พัฒนาขีดสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
 
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น