หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 << องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
 
พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
 
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าไม้
 
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และบ่อบำบัดขยะรวม
 
ส่งเสริมการพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนคบคู่ไปกับการส่งเสริมการตลาด
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์